• 66-2888-4681-3
  • info@kangcorp.net
  • 52,52/1-4 หมู่ 8 บางระทึก สามพราน นครปฐม 73210

สินค้าและบริการ

ระบบ ERP

ระบบ ERP บริหารจัดการคลังลินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ SME
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ SME โดยเฉพาะ
สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดของเราได้เป็นอย่างดี เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติการ, ลดความผิดพลาด, และได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาอยู่เสมอ ลดการใช้กระดาษเพราะสามารถใช้ระบบบาร์โค๊ดหรือ RFID
ในการปฏิบัติงานได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการรับ/เบิกของจากคลังสินค้า, การรับและเบิกจ่ายของเพื่อการผลิต, การจัดส่งสินค้า, การตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท ฯลฯ